นโยบายคุณภาพบริษัท OKAMOTO (THAI) จำกัด

        “ โอกาโมโต้ เป็นโรงงานที่มีความปลอดภัย ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการดำเนินทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และ โอกาโมโต้ยังคงเป็นผู้ผลิตที่มีความโดดเด่นที่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้า” โดยปฏิบัติ ดังนี้


1. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และตระหนักในระบบคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

2. ปรับปรุงและ พัฒนาระบบงานตรวจสอบคุณภาพของระบบการทำงาน เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบรรลุตามความต้องการ, ข้อกำหนด และความพึงพอใจของลูกค้า

4. จะควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนส่งมอบ เพื่อไม่ให้ลูกค้านำไปใช้หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหรือผลิตอาวุธทำลายล้างสูง
เช่น นิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ หรืออาวุธเคมี และขีปนาวุธ” หรือชิ้นส่วนต่างๆที่อาจเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ICP และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง


    วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางด้านคุณภาพของบริษัท จะมีการทบทวน และ ประกาศเป็นเป้าหมายในแต่ละปี